August 22, 2016

Топоними

На југоисточној страни села и Брејанове ма’ле.

Острика, Вртоп, Богословица, Пладниште, Врежине Падине, Рсовица, Ватеница, Шопа, Вратарница, Голи Рид, Ђурћина Њива, Наковиште, Манастир, Личево Њивје, Рздолци, Бела Вода, Прибој, Мртвина, Чуљин Камик, Падина, Горње Гувниште, Забел, Козарница, Дрење, Црешња, Стојино Равниште, Долње Гуниш-те, Голема Шиба, Чобанће, Кртози, Збег, Колибје, Кошаре, Горуње, Мурчина Падина, Петковци, Јакшеница, Рудина(где су Цврчковци), Бежаница Дајченица…

Тамња махала- микротопоними: Бара -Варотинска, Бара-испод пута Илијинсће од браће Николе и Димитрија, Бара изнад пута Пејчина и поделбине, Богословица- Стојина, Ватеница- Михаила и Рада Синадинових (та браћа су опасни крволоци), Вртоп- Мичино, Гарина изнад пута – браће Љубића Благојина и Василкова, Гарина-Велимира Петраћинога, Гарина Илијинска-Лепоња Љубинко. Ту је одмор за црвенојабучање са коњима. Манастир Момира Брејанског и Андонових, Острика- Гачковска, Стојанов гроб- Мирка “Лисе”…

Јеремички рид од дајченице до до куће Бошка “Чипе” у Големој шиби.

Балабаново, Гостеница, Дебели рид, Дрма, Зајча падина, Јаен, Јасичје, Костол, Ливађе, Лука, Малечко, Малчино, Мутина (Мутна ) бара, Орничје, ограња, Селиште, Стајћевац, Тршевина, Церак, …

/За Тамњу махалу казивао Велко Љубић, из Тамње мале, живи у Бабушници (јула 1997.г.у Бабушници) /.

У Поповој махали: Ливадица, Јасен, Равна, Заједница, Лијач, Причељ, Козарница, Брејаница, Гаџина Чука, Селиште, Таламбас, Богданово, Јездино Равноште, Дебела Чука, …

У Јасичју: Гостеница, Антино-Вител, Равниште, Вител-Андрејино, Стевино, Јованово, Малчино, Поплигорино, Павлово, Брег, Гуљарско, Камичка Падина, Плоча, Костол, Гостињсћи Рид, Гостиница, Вирови, Јанићино, Берино…

Од Мичшарске долине: Долина, батина дрма, Забраниште, Гучтерица, Орничје, Рид, Попово, Стрел’чћи дел, Калавуриште, Дрма, Задеље, Страње…

Од Мурговице према северу: Мијалково, Велићино, Ограња, Долина, Маљино гувно, ДЗућино, Бело камење, Којино лозје, Орничје, Барица (њиве и шума), Забраниште (њиве и шуме), Гуштерица (њиве и шума), Мутина бара=Мутна бара, Костол, Плоча, Гостиница, Гостинсћи Рид, Камичка падина, Циганско Ориште (била је шума па је деда Благоја Раденковић са својима трсио и правио њиве), Гуљасћи кладенац, Брег, Јанићијево, Вирови, Јасичје, Вител, Поплигорино, Берино, Стевино, Јованово, Малчино, Стрел’чћи Дел, Попово, Рид, …

Преко Долине (лева страна): Долина (њиве, ливаде, шума), Дел, Дрма, (њиве, колибе, шљивари), Доња Батина Дрма, Горња Батина Дрма (изнад друма), Чутуци, Калвуриште, Ушија-Лештак, Габрак, Ледине, Задеље (изнад Дрме), ДЗнандзилско, Дл’бока Падина, Језеро, Стрење… у подножју до реке Валнишнице је Ливађе…

Од изласка из села према Лалешевцима: Дрисне, Бојчиново, Тршевина, Паламида, Бурчина орница-Бурченица, Вељин забран, Манчићево, Филипов Дол, Ћеремиџиница,

Кладенац, Коњи кладенац је био високо изнад пута Стрелац-Масуровци, до саме шуме њиви попа Григорија Поповића. Он је земљаним ћунцима свео воду до пута да и пролазници могу да је користе. Ћунци су укопани на метар дубине. Наместио је и корубе да пије и стока. Крајем шездесетих година прошлога века потомци Милоша Марјановића из Лалешевца су ослабили извор када су узели део воде и спровели до својих кућа. /Градимир Б. Миленковић Крајинац 20.08.2002.г./

Рид, изнад засеока Лалешевци. Између Рида и кућа су Падина и Бара. Где су крајинске куће је Златаново, а према Масуровцима: Браниште, Арбанашки дел, Јасичје, Селиште до Масуровске реке и Велковићево.

Селиште, преко Масуровске реке…

Богданово, Горчилов дел, Јакшеница, Дуси дел, Крстатица

Падине: Раден(к)ова падина, Станкова, Војинова, Камичка, Арбанашки дол, Трнова падина, падина изнад Јуручке фамилије…

 

Топоними изведени од назива биљака:

Врбак-Тодоров посед поред Мурговице са врбама у селу и Врбак- Милошев имеђу Мурговице и Камика.

Габрак-терен са грабовом шумом

Дренова Глава

Дрење- топоним настао од дрвета Дрен

Јасен-место изнад деда Велкове куће, крајња кућа у Поповој махали према Богданову и Таламбасу.

Конопниште- њиве, између Тршевине и Раскрсја.

Крушје- њиве између Ливађа и Градишта. Вероватно је име постало од крушке.

Лешје- њиве, ливаде, шума, потес између Крушја и Ливађа.

Младенова Бука- мањи потес; име настало по једној великој букви.

Паламида- њиве, мало браниште између Тршевине, Бурченице и заједнице (Бонћине).

Равно Бучје- Предео изнад села Масуроваца са густом буковом шумом.

Ћитеста Бука- шума…..

Церак- шума, терен са церовом шумом, између Падине и Јазвиња.

 

Називи према именима животиња:

Гуштерица-њиве, ливаде, воћњаци.

Јазвиње- потес са колибама, њивама, ливадама и нешто шуме.

Јастребица- колибе, њиве, ливаде. Назив од јастреба.

 

Називи према именима људи, њиховим занимањима и звањима:

Балабаново- њиве

Вилипова Чука- шума у Лалешевцима.

Јованово- у Јасичју, њиве, ливаде и шума.

Калуџерица- њиве, шума, долина

Малчино- шума, између Јованова и Стрелачког Дела.

Поп Глигорино- њиве, између Мутине баре и Витела, према Јасичју. Њива, између Јасичја и Берино.

Попово- њиве између Борковог Рида и Малчинога.

Цвејин Камик – у Камику изнад ДЗућине воденице, а одмах испод њива у Костолу

 

Нaзиви од различитих категорија речи:

Браниште- шума, која се брани, забрањује (забран).

Забран-шума

Селиште- утрина њива, ливада, насеобина.

 

Називи од именица географских појмова:

Бајчева Ливада

Баљеси рид

Бара

Батина Дрма

Бојчиново

Бело камење- њиве

Берино

Богданово

Браниште

Брег- њиве у стрмој страни, брагу, у Јасичју

Брејаница

Брејанова Мала

Бурчина орница (Бурченица)

Војина падина

Габрова чука

Гарина

Гаџина чука=Гађина чука

Големо Браниште

Голема Шиба

Горњи Прибој

Горчилов дел

Гостиница

Гостинсћи Рид

Градиште

Гуљарсћи кладенац (хидроним)

Градиште- шума , њиве, ливаде. Назив према градњи утврђења, града

Гробишта- сеоско гробље

Дајченица

Дебела Чука

Дел, брдо – ливаде, њиве, детелина, багремар (Кодин)

Дл’бока падина

Дл’га орница=Прдљивац

Долина- њиве, ливаде, воћњаци

Дрма

Дупна липа

Задеље

Занога

Илина Падина (хидроним)

Јазвиње

Јасен

Јански рит (Јансћи рид) изнад Кошевишта, граничи се са Стајћевцем (турско име)

Јорина Чука

Камичка Падина- шуме, ливаде, њиве и утрина.

Камик- страна од камена

Козарница

Ливадица: њиве, ливаде, шума.

Ливађе- њиве, назив од ливада

Локва

Милћинска Мала

Мишча Мала

Мртвина

Мутина Бара- њиве, ливаде

Ограња

Орничје

Остри Камик

Павлово браниште

Павлов кладенац (хидроним)

Паламида

Папратна падина

Пладниште

Појатиште

Пољана

Попова Мала

Плоча- у Сипу и у Костолу изнад Скокова и Камичке Падине. Назив од камених плоча. Места позната по змијама.

Прибој

Просиште

Прдљивац (место и кладенац) између Ливађа и Стајћевца.

Преслап

Причељ

Пркенда=Стевино

Орница- њива, део поља, који се орао или оре.

Раскрсје- насење, колибе, гумна, торови, њиве.

Равна

Равниште

Светена вода (хидроним) у потесу Камик

Стрел’чћи Дел

Средњи Дел

Страње- њиве, ливаде, пашњак. Назив од стране брда

Стубал- извор, кладенац. Назив према шупљем стаблу за пропуштање воде.

Студени Кладенац

Таламбас

Тамња Мала

Топлик- извор топле воде.

Тршевина

Тупи Камик

Чука- брдо усред села са боровином и ливадама

Чутуци

Циганско ориште

Црвени Брег- брдо између Ливадице и Заједнице

Ћитеста Бука

 

Хидроними:

Валнишка, Ралинка, Масуровка, Студенка…

This site is protected by wp-copyrightpro.com