August 22, 2016

Umotvorine

Izreke

Ako te uvanem če rodiš mečku

Beri si kožu na šilj’ k.

Vodi svoju brigu i tudž leb jedi, a nemoj da vodiš tudžu brigu, a svoj leb da jedeš

Vreme se razjagljuje

Vetar da je taja kava!

Vunjarija – praznik Ognjena Marija

Da čalabrcne

Dala bi ti strinka ruč’ k, ali nema nalomen leb

Da se ne batiše

Da se ne zduva

Dl’go jutro pod oblak

Dok mu bije para na nos, nema da je zadovoljan.

Domašnjar, osoba koja u kući obavlja tekuće dnevne poslove

Zagranja – ograda od trnja.

Živi k’o mali Bog u trnje

Živi ko crkveni miš

Zavira se kako rub u dupe

Zadrignul kako vepar

Zadzr’l se kako mače u slaninu -Uperen pogled

Zagledal se kako prase u prazno korito

Zagnjel se kako rub u gluteus

Zanosi se kako ćereveja

Zaćulilo se, Zaćulavilo se- Navuklo šamiju na oči

Za svaku čorbu zaprška- Svuda se trpa

Zdrav li sam ti! Zdravo li si mi?

Zini crgo progl’ni me! / Mileva Radenković 8.oktobra 1990.g. u Nišu/

Zaulavo – Zamlata.

Igra pipirevku

Iz ciglu se maslo ne vadi

I moj sluga slugu traži

I pop u knjigu pogreši

Isprzolil ga – Izneverio ga.

Isrtel mu duduk. – Ogladnio /Borko Krstin/

Jezik ima usta nema

Kada vrana reče ga!, a ti, na!

Kad te uvanem če vidiš svoga Boga

Kad je u čičini če bude i u strinini

Kad ita ne stigne, može samo da sretne (Ljuba Vužda 4.jula 2.002.god).

Kad mu isrti duduk, sam če traži da jede /Borko Krstin/

Kad se konji ritaju, stradaju ždrebetija

Kad oči ne vide, trepće ne pomagaju (Desa DZipinska 1950.)

Kako viklo, teka sviklo

Kad se kola skrše putevi kol’ko očeš

Klendza

Klečka – palidrvce

Klečka si ga-Onaniše

Koj se ita ne može da stigne, samo može da sretne /Ljuba Stanković Vužda 4.07.2002

Konja vodi, pešći odi

Krsti pope pobrže zamaknuše kozete u zabran-branište

Kude je vlas’, tuva je slas’

Leva ruka, desni xep pet minuta stra’

Leleje se k’o vejća- Ljulja se kao suva grana na vetru

Lumpuj goljo drplja plaća

Magare se ne oka na svadbu da se veseli, nelo da nosi vodu

Mečka te gazila

Mandzuka se

Miran kako bubuljaška-bubuca

Nadzrnul „Marko“ (Sunce)

Na mu ga baja! Na ti ga baja! Eve mu ga na! Ala ga zubavi! E, baš ga zaubavi!

Nagrizena popška i raspuštenica, isto je.

Na ti kume dunju, pomiriši, pa si mi ju vrni

Na siroma i kuče digne nogu

Nakrivil kapu na pola deset

Nanće, Bošće! Izgovor pri čuđenju

Naučil do bulumač

Ne rove mečka kad je pritisne balvan, nalo kad šušće padaju na nju.

/Napred ape, nadzad ape, a u sredinu nema labavo- besujica- Zagonetka/

Ne daj Bože što lud misli

Ne navrtaj vodu u strošenu vodenicu

Ne močaj uz vetar!

Ne sedi na gol kamik da ti ne odvugne kapisla

Ne diraj mečku po p… da ti ne pušti vodičku

Nikome ništa, i paj loše (Brana Popov)

Ni mu vreka, ni mu kreka

Ne smatra ga ni za pokvarenu slivu

Mokar brat.

Malom detetu: Dedino kutrence, dedino pilence, poručka mu dedica dupence (pačence)

Opet paj

Orate usta da ne su pusta

Osušil se k’o vejća na vetar

Oče i jare i pare

Oče i da prdne i da stisne

Para na paru, vaška na vašku

Pirči se

Povira se poselo kako glu’a kučka

Posmeši se kako mlada nevesta u crkvu

Pritrani

Pričam ti priču, koljem ti čiču, kupim ti ovna, pojedeš mu g-na

Prva kao trnje, druga kao slama, trejća ide sama / pri ispijanju rakije/

Provr’ l se vrab’ c kroz pokrov’ c

Manjosalo žito -pocrneo klas žita/glavnica/

Potikalo se

Provel se kako bos po trnje

Proš’l kako bos po trnje

P’ ška- pušta gasove, upuva se.

Rastrkaše se kako manastirsće mačće

Stoji mu k’ o na pile sisa (kapa, kaput…)

Svaka sila na vreme, sirotinja na vek

Selo vali, u grad živi!

Slep gluome prdal /Radovan 23.07.1997./

Sluša me k’o mlada nevesta

S praznu ruku se na molitvu ne ide (Moša Božinsći 4.10.2000).

Sprovel se kako Grk u apsu

Stanul na lud kamik

Suo drvo nema mazgu

Tavra napinja, rđa sapinja

Tija neje nosen u sva ćošetija.

Trepče k’ o svraka na jugovinu

Trop, trop pa zaklop, koj produma sve olop

Ubavilo dom ne savilo /Darinka Borkova/

U vodenicu kad očeš iz vodenicu kad te pušte.

Udarila ga slivova granća

U drustvo se i kaluđeri žene

U su’o drvo traži mazgu

Uta lele!

U Solun dinar somun, do Soluna sto somuna /Borko Krstin/

C’ vti trn, golem d’ n, malečak kravaj /Mileva popadija/

Crven kako ćišir-cvekla

Če mu skroje kapu

Čivutin- opasan čovek

Čibiričavo-probirljivo

Šoljćanje- tajni ili šatrovački jezik. Podela jedne reči na dva dela pa se prvo izgovara drugi deo i nastavlja prvi. Na primer: Zdravo! Zdra- vo # Vo-zdra= Vozdra

Pozdravi pri susretu:

Pomozi Bog! Bog ti pomogal! /muškarci/

Pomagaj Bog! Dal ti Bog (dobro)! /žene/

 

Izrazi

Tova je……….to je

Tova ja……….to, ja

Nakaruje me nekakvo da rabotim. nešto me samo buta, buta…(mama u Nišu 23.03.1990)

Neznajem dek sam……. Neznam gde sam

Usedela sam se pa ne mogu, ali neje tova. Godine minule belćim (Mama na Mladenci u Nišu 1989.)

Đavoli vataju nočom

Neu rodževna brajća (22 03.1990)

Da se rasčevči

Zgnjasano

Valjavica

C’ idete…….hoćete da pođete

Štrban, balaban mutnu vodu preplival, staru babu celival

Izrazi lokalnog karaktera: „Kata Vuždina“, „Tala Lingurka“, Branko Anđin, …

Među poslovicama su i uptstva za ponašanje u običnom životu: Sa svojega živuj, ali ne trguj. Sluša ko mlada nevesta, Magare se ne zove na svadbu da se veseli, nelo da nosi vodu.

Poslovice poučnog karaktera: Vodi svoju brigu …itd., Kad je u čičini…

Pojeine poslovice i izreke može samo da razume onaj sa prizrensko-lužničko-timoč skog podruja

Ima i provincijalizma: Naučil do bulumač, I pop u knjigu pogreši…

Ako pogodi koje mi uvo zvoni, njegov je glas, a ako ne pogodi moj je.

Kad zasvrbi levi dlan če dobije pare, ako je desni če dava

Kad zasvrbi nos, če ga jedu jadovi

Ako se zacrveju obrazi, nekoj ga ogovara

Ako mu crna mačka prejde put cel d’ n če ga bije baksuz

Sretne li baksuza čoveka, bolje da ne ide na rabotu

Ako se digne na levu nogu cel d’n ima da zagomilja

Kad nekoj orati i uviva sas usta, tija mlogo l’že

Ako je ušiljil nos, baksuz je

Ako mu svitkaju oči, l’že pa prli

Trepče li k’o svraka na jugovinu, neveruj mu na oratutu.

 

Zagonetke

Bel konj zelen rep……………………………………  praziluk (zeleni luk)

Golo u rutavo ulazi………………………………… ruka u rukavicu

Jedna koza sto legala………………………………. vreteno

Jed’n bik svo selo svik…………………………….. crkveno zvono

Kriv deda niz gredu moča…………………………  ibrik, kondir

Kriv deda uz komin gleda…………………………  kuka u ognjištu

Kude kleče pravo reče………………………………  kantar

Malečko grnence, slatko varivce………………  lešnik

Mamino se peni, tatino se drvi…………………  bučka i čurilo

Od preda ape, odzad ape, a u sredinu nama labavo……besujica

Osam kraka, dva barjaka, napred ape, odzad ape, a u sredinu nema labavo……………… besujica

Puna kaca sitna jajca………………………………. zubi

Crna mečka dren trese…………………………….. češalj ili grebenci, četka za odelo

Crno malečko svu noč cara vara ……………… bua ( buva)

Crno meče dupe peče …………………………      kotlić na vatri

Šarena tojaška po livadu paška ……………. zmija

Ni vlačeno, ni predeno, ni tkajeno, na klin zakačeno…..kožuh

Tatino visi, mamino zinulo, buć tatino u mamino……….kofa i bunar.

 

Kletve:                                                Zakletve:

Ala ga izela!                                            Tako mi živ bašta!

Ale ga odnele, da Bog da!                    Tako mi živa majća!

Aram da mu je i katran                        Tako mi živa deca!

Aratos ga bilo                                       Jedno dete imam, da ga nemam, ako l’žem

Belo videlo ne videl.

Bog da ga ubije.                                    Majća da mi umre, ako te l’žem

Boles ga izela.                                   Nikad dobro da ne vidim, ako l’žem

Bolka ga izela.

Bolka ga uvanula pa ga ne puštila

Bradva mu glavu odsekla

Gospod da ga ubije

Da Bog da mu sve polipcalo

Živine ga izele

Zamrknul a ne osav’ nul

Jezik mu odpadal

Jezik mu se osušil da Bog da

Legal pa se ne digal

Na grob mu se posrala pceta

Okapal da Bog da!

Onemel da Bog da

Osakatel da Bog da

Oćoravel da Bog da

Pipka ga uvanula

Proklet da je

Sinula munja pa ga spržila

Ubil ga maren!

Ubila ga sveta nedelja

Ubila ga Bogorodica

Ubil ga maren

Unuče si ne videl

Ciganje mu po kuću kovali.

Crvje ga izeli

Crkal da Bog da

Čuma ga izela

Dečje zakletve

Da ti umre majća!

Da mi umre majća

Majće mu ga koji l’že.

Trop, trop, pa zaklop, koj produma sve olop

Zakletva prekoridska u Rakov Dolu, Crvenoj Jabuci…

Tužice majčice, tako mi živ bašta (otac)

 

Izreke

Ala ga zaubavi!

Alal ti vera! Zahvalnost za dobro i nezahvalnost za loše učinjeno. Razlika je u akcentovanju prve reči. Za nezahvalnost akcenat je na malom a u prvoj reči

Alvadžija za bozadžiju

Blago njemu kad je lud

Beri si kožu na šilj’k

B’ š ga zaubavi

Dok jednom ne smrkne, drugom ne može da s’vne

Dok jed’n umira druđi ga zavira

Dome li domće nigde mi te nema

Dedino kutrence, dedino pilence poručka mu dedica pačence

Đavol ni ore ni kopa

Eve mu ga na!

Zjaj pazar

Lumpuj Goljo, Drplja plaća

Kad najde ono zajde

Kad mu isrti dudukat sam če traži jedenje (Borko Krstin)

Koj si ima ujću ima si i ujnu

Na mu ga baja!

Na ti ga baja!

Napase li se?

Nasmejala se kuka na krivo drvo

Natavrilo se

Nedaj Bože što lud misli

Ni’ se krpi, ni’ se para

Ni se tera ni se vodi

Njegovo poštenje i oxino maslo sve jedno /isto je/

Seče uši krpi dupe /Iz šupljeg u prazno/

Trpi dušo, traj kožo!

Čestit gluvša kad si čuje dve i trejće mu se kaže.

Nagrizena popoška i raspuštenica isto je.(10.05.1992.Grada Juruk).

Ne rove mečka kad je pritisne balvan, nego kad šušće padaju na nju.

Kada vrana grakne ga!, a ti na!

Kusa leču pa te neču

Kusa bob pa ti „ućiti“ grob

Kusa gra pa te us..

Ubavilo dom ne savilo (Baba Darka Borkova).

Vrti kako slabo govedo uz bregar (Čeda Gačkovac)

Zalepil se k*o travnik (Brana popov)

Jed’n se otegal, druđi se protegal

Svoju brigu vodi, a tux leb jede

Jede svoj leb, a tuxu brigu vodi

Slavko “Laf”: “Čoveka nikad ne savetuj. Ako je pametan, savet mu nije potreban, a ako je šašav neće da te posluša i isto mu dođe”.

“Seljak koji ne gaji pčele, svilene bube i detelinu taj mlati praznu slamu” /Slavko Tančić Laf/

Zadzr’ l se kako mače u slaninu.

S praznu ruku se nevesta ne daruje

Što je dikla navikla

Što lud kupi, sto pametni ne mož da ga prodadu (Čala-Paša).

Štrpka kako komšija mexu (Brana popov).

Prijeteljice, kačamakat neje preripila svinja /Vlajko štrojač/.

Blagosloven da je onija što je izmislil krevet (Brana popov).

Zini crgo progl’ni me! Mileva Radenković 08.10.1990.u Nišu.

Našla vreča zakrpku (Brana popov).

Teglji vole kad nemaš škole (Brana popov).

Premenil se Ilija, pa si je tija (babaDarka)

Pristal deda uz goveda

Dome le domće, nigde mi te nema.

Oče i da prdne i da stisne

Orate usta da nesu pusta

Odil bi na mešinu, ali me sramota (Lazar Bogoljubov)

Pamet mu popila svraka

Silom baba ne ide u raj (baba Darka)

S’ praznu ruku se na molitvu ne ide ( Moša Božinsći, 4.10.2000.)

Rani kuče da te laje

I moj sluga slugu traži

C’ vti trn golem d’ n malečak kravaj (Mileva Radenković 1905-1990))

Dl*ga ornica=Prdljivac

Protedza se kako jalova lisica (Mileva Radenković, 1950.).

Ovcete digoše lag’m (Čala Milanov, juna 1997.)

Kad namernik uđe u neku kuću u vreme obedovanja, kažu mu:Živa ti majća.

-Zdravica kumice, na zdravje raćija!

-Dumra zdravje (prihvata zdravicu) – Grada Juruk 19.09.1997.)

 

Pitanja i odgovori

–          Pade brus.

–          Kude pade?

–          Nasred selo.

–          Kol’ko beju?

–          Jedna kobršica, dva puta po muž i žena, dve pilišta i jedno petle.

Objašnjenje: To označava porodicu u kući u kojoj su: prababa (udovica), deda i baba, otac i majka, dve devojčice i jedan dečak.

This site is protected by wp-copyrightpro.com