August 20, 2016

Uslovi korišćenja

uslovi korišćenja
Opšte odredbe

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj tekst pre korišćenja internet sajta www.monografija.rs  (u daljem tekstu „Sajt“), kojeg predstavlja Miroslav B. Radenković (u daljem tekstu „Vlasnik sajta“). Sajt uređuje Vlasnik sajta sa saradnicima.
Pristupanjem ovom Sajtu ili korišćenjem ovog Sajta pristajete da se obavežete na dole navedene odredbe, koje mogu biti s vremena na vreme ažurirane i postavljene na ovoj stranici. Ažuriranje Uslova korišćenja stupa na snagu po objavljivanju na ovoj stranici, čime će se smatrati da su svi korisnici o njima obavešteni.

Sajt najvećim delom čini elektronsko izdanje knjige “Selo Strelac – Monografija” autora Branimira M. Radenkovića koju nije stigao da publikuje za života. Knjiga je katalogizovana pod ISBN brojem 978-86-920213-0-5, izdavač: Miroslav i Aleksandar Radenković. Na ovom Sajtu je sadržaj knjige publikovan u nepromenjenom obliku i redosledu poglavlja koji je istovetan rukopisu čija je kopija predata prilikom katalogizacije.

Korišćenjem sadržaja Sajta korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz tog korišćenja i prihvata korišćenje sadržaja Sajta isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost. Vlasnik sajta neće biti odgovoran ni za kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu ili posledičnu štetu koja nastane iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Sajta ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti/netačnosti u njegovom sadržaju.

Vi ste odgovorni za to da Vaš računar ili mobilni uređaj ispunjava sve neophodne tehničke specifikacije za korišćenje Sajta. Takođe ste saglasni sa time da Vlasnik sajta ne može garantovati da bilo koji materijal preuzet sa Sajta neće biti zaražen, imati viruse i/ili kod destruktivne prirode. Vi ste odgovorni za preduzimanje neophodnih procedura i antivirusnih i drugih sigurnosnih provera. Sajt povremeno može biti nedostupan zbog različitih tehničkih poteškoća i/ili održavanja.

Komentari i sadržaji u komentarima objavljeni na Sajtu ne odražavaju stav Vlasnika sajta, već isključivo korisnika koji ih iznose. Vlasnik sajta ima pravo bez prethodne najave da, po vlastitoj oceni, odbije postaviti ili ukloni bilo koji sadržaj koji su korisnici postavili, a za koji smatra da nije primeren. Vlasnik sajta zadržava pravo da izmeni bilo koji deo Sajta, pa i celokupni sadržaj Sajta, i neće biti odgovoran za bilo kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Zaštita autorskih prava

Podaci, dokumenti i informacije objavljeni na Sajtu podležu zaštiti autorskih prava i prema licenci: Creative Commons – Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0 RS)

Sajt je zaštićen žigom i unapređenom Creative Commons 4.0 licencom na dnu svake publikovane strane.

Prema licenci, dozvoljeno je deliti – umnožavati, distribuirati i javno saopštavati delo pod sledećim uslovima:

  • Autorstvo – Morate jasno da navedete ime autora teksta knjige (Branimir M. Radenković, “Selo Strelac – Monografija”), kao i link do originalnog članka na ovom Sajtu u slučaju da koristite materijal knjige “Selo Strelac – Monografija” autora Branimira M. Radenkovića, izdavač: Miroslav i Aleksandar Radenković, ISBN broj 978-86-920213-0-5. Za ostali sadržaj Sajta morate dobiti pisanu saglasnost Vlasnika sajta (Miroslav B. Radenković) kojeg možete kontaktirati putem Kontakt stranice.
  • Nekomercijalno – Ne možete da koristite delo u komercijalne svrhe
  • Bez prerada – Ne možete da menjate, preoblikujete ili da upotrebljavate delo u okviru svog dela (nije dozvoljeno ni uklanjanje hipertekstualnih veza u delu teksta u slučaju elektronskih publikacija) bez saglasnosti Vlasnika sajta.

Bez uticaja na:

  • Odricanje – Od svakog ugovornog uslova može da se odstupi, ako dobijete dozvolu nosioca autorskog prava t.j. Vlasnika sajta.
  • Javni domen – Ako je delo, u celini ili delimično, u javnom domenu, po merodavnom pravu, licenca ne može da promeni status tog dela.
  • Ostala prava – Licenca ne utiče na sledeća prava: Prava nastala iz zakonskih ograničenja autorskog prava; Moralna prava autora; Prava lica povezanih s delom ili s korišćenjem dela, kao što su, pravo na lični život i lični zapis ili pravo na privatnost.

Prema navedenom, nije dozvoljno deljenje, umnožavanje i distribucija sadržaja Sajta u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Vlasnika sajta. Sadržaj Sajta korisnici mogu koristiti isključivo uz poštovanje svih autorskih prava.

Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg sadržaja objavljenog na Sajtu bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatraće se kršenjem autorskih prava Vlasnika sajta. Vlasnik sajta ima pravo da opomene prekršioca autorskog prava da prestane sa daljim kršenjem autorskih prava, a potom, ukoliko se prekršilac ogluši o opomenu, da sudskim putem potražuje zaštitu svojih prava i naknadu štete.

Vlasnik sajta se obavezuje da neće svesno kršiti autorska prava drugih lica. Međutim, ukoliko postoji neko ko misli da je njegovo autorsko pravo prekršeno od strane Vlasnika sajta, dužan je odmah ukazati na autorsko delo (sadržaj) koje je prekršeno, kao i dokaz o pravu raspolaganja nad tim autorskim delom. Ukoliko se ispostavi da je Vlasnik sajta nesvesno prekršio nečije autorsko pravo, u najkraćem roku će biti obustavljeno, odnosno sprečeno dalje kršenje tog autorskog prava na Sajtu.

Zaštita ličnih podataka

Vlasnik sajta se obavezuje da će poštivati anonimnost i privatnost korisnika Sajta.  Prihvatanjem uslova korišćenja korisnik pristaje da se podaci upotrebljavaju isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika. Vlasnik sajta se obavezuje da podatke korisnika neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani, osim na lični zahtev korisnika ili po nalogu nadležnog Suda.

Pri korištenju Sajta, preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjeno lažno predstavljanje i zloupotreba tuđeg identiteta na bilo koji način. Vlasnik sajta preduzima sve razumne mere na zaštiti podataka korisnika koji se nalaze u bazama. Vlasnik sajta ne može garantovati sigurnost podataka korisnika, koji bi mogli biti ugroženi usled neovlašćenog pristupa ili problema sa sistemom.

Oglašavanje i veze

Oglasi koji se mogu pojaviti na Sajtu su oglasi oglašivača kojima će Vlasnik sajta dati dozvolu za takav vid reklamiranja. Informacije iz navedenih oglasa biće dostupne korisnicima Sajta ili na drugim Internet stranicama povezanim sa oglašivačima ili Sajtom. Vlasnik sajta ne odgovara za sadržaj oglasa.

Na Sajtu se nalaze i hiper-tekstualne veze (hiperveze) ka drugim Internet sajtovima koji predstavljaju druga pravna ili fizička lica, nepovezana sa Vlasnikom sajta. Vlasnik sajta ne može imati nikakvu odgovornost za sadržaj i informacije koje sadrže drugi intenet sajt. Ako pristupate drugim Internet sajtovima, saglasni ste da su oni nezavisni od Sajta i da Vlasnik sajta nema kontrolu nad sadržajem ili dostupnošću tog drugog sajta.

Stavljanje hiperveza ka bilo kojem drugom sajtu ne znači da Vlasnik sajta podržava ili prihvata bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili korišćenje takvog sajta i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili navodni gubitak prouzrokovan kroz ili u vezi sa korišćenjem ili povođenjem za bilo kojim takvim sadržajem, dobrom ili uslugom dostupnom na tom ili kroz taj sajt ili izvor.

Ukoliko niste saglasni sa svim navedenim odredbama, molimo Vas da ne koristite Sajt i da ga odmah napustite.

This site is protected by wp-copyrightpro.com